Descărcați subiectul și baremul, încercați să răspundeți la toate întrebările din subiect, apoi verificați baremul. Pentru itemii D și E, găsiți mai jos exemple de răspunsuri corecte posibile.

 

 

SUBIECTUL I.

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A (Italia) și clima statului marcat, pe hartă, cu litera H (Norvegia).

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență ridicată, alte aspecte climatice.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.

Exemple de răspunsuri
 1.  În Italia predomină climatul mediteraneean, iar în nord există climat temperat continental, spre deosebire de Norvegia unde în nord este climat subpolar, în partea centrală climat boreal (temperat rece) iar în sud-vest climat temperat oceanic. 
 2.  În Italia se manifestă vânturile calde – Sirocco, spre deosebire de Norvegia unde bat vânturile reci – polare în partea de nord și vânturile de vest în partea de sud-vest.
 3.  În Italia, temperatura medie anuală variază între 200C în sud (I. Sicilia) și 12,50C în nord, în timp ce în Norvegia temperaturile sunt mai scăzute, respectiv între 7,50C în sud și 0 - -50C în nord.
 4.  În Norvegia, precipitațiile medii anuale au valori mai ridicate, în special în partea de sud-vest, unde valorile depășesc 2000mm/m2/an, în timp ce în Italia valorile se situează în medie între 600-800mm, fiind mai ridicate în regiunile montane și mai scăzute în partea de sud a țării.
 5. Clima Norvegiei este influențată de Curentul Atlanticului de Nord, care determină creșterea temperaturii în regiunile litorale, în special iarna, spre deosebire de Italia, unde climatul este influențat de poziția geografică în partea de sud a Europei și de masele de aer din nordul Africii.

E. Pentru statul marcat, pe hartă, cu litera D (Franța), precizați numele a:

 1. două unități de relief;
 2. două ape curgătoare
Exemple de răspunsuri
 1. Unități de relief:
 • Munți: Alpii Francezi (Vf. Mont Blanc 4807m),  Munții Pirinei, Munții Jura, Munții Vosgi (Vosges), Masivul Central Francez.
 • Podișuri și dealuri: Podișul Ardeni, Colinele Normandiei, Colinele Bretagne, Podișul Langres, Podișul Lorenei.
 • Câmpii: Câmpia Franței (Bazinul Parizian, Bazinul Acvitaniei, Câmpia Loarei).
 1. Ape curgătoare: Sena , Loara, Garonne, Rin, Ron, Dordogne, Vienne, Marna, Schelde.

SUBIECTUL II

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A (Grupa Făgăraș) și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E (Podișul Bârladului).

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu separat.

Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unitățile de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă.

Exemple de răspunsuri
 1. Grupa Făgăraș s-a format prin încrețirea scoarței terestre în orogeneza alpină, spre deosebire de Podișul Bârladului care s-a format prin depunere de sedimente peste un fundament cristalin precambrian.
 2. Grupa Făgăraș are altitudini de peste 2500 m (Vf. Moldoveanu 2544m), spre deosebire de Podișul Bârladului care nu depășește 500m altitudine.
 3. În Grupa Făgăraș există relief glaciar la altitudini mai mari de 2000m, spre deosebire de Podișul Bârladului unde este relief petrografic pe argile (alunecări de teren).
 4. Gradul de fragmentare este mai mare în Grupa Făgăraș, datorită altitudinilor mult mai mari, decât în Podișul Bârladului.
 5. Grupa Făgăraș este alcătuită din roci cristaline (șisturi cristaline), spre deosebire de podișul Bârladului care are în alcătuirea petrografică roci sedimentare (argilă, gresii, pietriș).
 6. Grupa Făgăraș prezintă un relief pe structuri cutate, spre deosebire de Podișul Bârladului care prezintă un relief pe structuri monoclinale (cueste).

E. Prezentați două premise naturale care favorizează cultivarea cerealelor în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C (Câmpia Teleormanului/Munteniei de Vest).

Exemple re răspunsuri
 1. O premisă naturală care favorizează cultivarea cerealelor în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C este solul fertil, din clasa molisol – tipul cernoziom.
 2. O a doua premisă naturală care favorizează cultivarea cerealelor în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C este tipul de climă, temperat continentală cu influențe de tranziție, cu temperaturi medii anuale de 10 – 110C și precipitații medii  multianuale între 500 și 600 mm/m2/an.
 3. O a treia premisă naturală care favorizează cultivarea cerealelor în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C este relieful de câmpie, cu altitudini ce nu depășesc 300m și suprafețe plane (câmpii tabulare).

SUBIECTUL III

C. Pentru Germania, precizați numele a:

 1.  două state vecine membre ale Uniunii Europene - Danemarca, Polonia, Republica Cehă, Austria, Elveția, Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda.
 2.  trei unități de relief -
 • munți: structuri hercinice - Munții Harz, Munții Vosgi, Munții Jura, Munții Pădurea Neagră, Munții Pădurea Cehiei, Munții Metaliferi, iar în cadrul structurilor alpine, Munții Alpi (Alpii Bavariei).
 • podișuri și dealuri: Podișul Șistos Renan, Podișul Bavariei.
 • câmpii: Câmpia Nord - Europeană ( Germano - Polonă).
 1. două ape curgătoare - râuri/fluvii - Dunărea (izvorăște din Munții Pădurea Neagră), Rin, cu afluentul Main, Elba , Weser (se varsă în Marea Nordului), Oder (se varsă în Marea Baltică). 
 2. trei orașe:
 • Capitala: Berlin
 • Porturi: Hamburg și Bremen la Marea Nordului, Rostock la Marea Baltică, în timp ce  Duisburg este cel mai mare port fluvial din Europa, fiind situat pe malul Rinului.
 • Alte orașe importante: Köln, München, Nürnberg, Düsseldorf.

E. Precizați numele a patru state fondatoare ale Uniunii Europene.

Cele șase state fondatoare, semnatare ale „Tratatului de la Roma”, în anul 1957, sunt:  Belgia, Franța, Germania (Germania de Vest), Italia, Luxemburg și Țările de Jos/Olanda.